Czym jest kamień naturalny?

 

Stosowany powszechnie w budownictwie kamień naturalny to nic innego jak fragment skały. Skała jest z kolei naturalnym skupiskiem minerałów. Po jej wydobyciu jej struktura wewnętrzna nie podlega przetworzeniu - jedyne czynności jakimi jest poddawana są obróbka geometryczna (cięcie) oraz obróbka (wykończenie) jej ścian oraz krawędzi.

 

Skały dzielimy ze względu na sposób powstania na: skały magmowe (np.: granit - powstałe poprzez krzepnięcie płynnej magmy – szybko na powierzchni ziemi lub też wolno pod jej powierzchnią), skały osadowe (np. piaskowiec, trawertyn – powstałe z nagromadzenie się materiału okruchowego, organicznego lub chemicznego na skutek jego osadzenia się lub wytrącenia z roztworu wodnego), skały metamorficzne (np. marmur - powstałe z wcześniej istniejących skał magmowych bądź osadowych w warunkach podwyższonej temperatury i ciśnienia w głębi Ziemi, często przy współdziałaniu deformacji i aktywnych chemicznie roztworów).

Dalsza klasyfikacja w obrębie każdego z trzech wymienionych typów odwołuje się do szeregu rozmaitych kryteriów, różnych w różnych typach skał. Kryteria te obejmują m.in. ogólne warunki powstawania oraz - w dużej mierze - cechy petrograficzne (petrografia – nauka o skałach): struktury i tekstury, skład mineralny i skład chemiczny.